کاهش نفوذ و بیان متغیر

FUN_penetrance_expressivity_b

نمیتوان ادعا کرد که یک ژن خاص صفت بخصوصی را تولید می کند. وجود تنها یک الل خاص ظهور صفت خاصی را تضمین نمی کند.