ترم1

شیمی عمومی(1) : شیمی مورتیمر جلد اول جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم و چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم(محلول سازی) سینتیک شیمی آلی جدول تناوبی عناصر ریاضی عمومی (1) : مشتق کاربرد مشتق تمرینات تکمیلی مشتق کاربرد مشتق(رسم نمودار) نرم افزار آنلاین رسم نمودار(desmos) مثلثات لگاریتم مشتق …

ترم1 ادامه مطلب »